Art. 1

De Confrerie van het Kortessems Fruit en haar Gastronomie heeft tot doel het haspengouws fruit en de daarmee verbonden streekgerechten en gastronomie bekend te maken en te promoten. Om dit te verwezenlijken wordt er een kookwedstrijd georganiseerd, “Culinair Haspengouw ” geheten.

De regeling van de wedstrijd is toevertrouwd aan de Gastronomische Commissie van de Confrerie van het Kortessems Fruit en haar Gastronomie.

Art. 2

De wedstrijd staat open voor alle mannelijke of vrouwelijke professionele koks in de meest ruime zin, werkzaam in restaurants, tavernes, traiteurs, brasseries, bistro’s, etc.

Art 3

Iedere deelnemer mag slechts één recept indienen. Het insturen van een recept houdt automatisch en zonder enig voorbehoud de aanvaarding van huidig reglement in alsook van elke beslissing die de Gastronomische Commissie hieromtrent neemt.

Alle deelnemers moeten aanwezig kunnen zijn op de prijsuitreiking in 2019. Indien dit niet kan, kan niet worden deelgenomen aan de wedstrijd.

De kosten die door een deelnemer gemaakt worden om deel te nemen aan de wedstrijd worden in geen geval door de Confrerie vergoed.

Art. 4

Het in te dienen recept betreft een bereiding met de verplichte verwerking van drie basisingrediënten, nl.

 1. Gevuld varkenshaasje
 2. Waterkers
 3. Haspengouws fruit
 4. Binkbier

Het recept dient getypt of geschreven te worden op een neutraal ondoorschijnend wit blad papier (zonder enige verwijzing of kenmerk). In de linkerbovenhoek worden de persoonlijke gegevens van de kandidaat, nl. zijn naam en voornaam, geboortedatum, volledig adres, telefoonnummer en naam en adres van het restaurant waar hij werkt, vermeld.  Deze gegevens worden zorgvuldig naar binnen omgevouwen en aan de boorden licht vastgeplakt of geniet zodat geen enkele identificatie kan worden vastgesteld. Indien identificatie kan worden vastgesteld zal het recept niet in aanmerking worden genomen.

Het recept moet bestaan uit een titel, de ingrediënten en benodigdheden, de drie opgelegde ingrediënten en de bereidingswijze. Het recept wordt verplicht vergezeld van minstens één kleurenfoto van het gerecht. De deelnemers ondertekenen hun schriftelijke inzending ‘voor akkoord met het reglement’.

Het recept moet ten laatste op 3 februari 2019 aan de Voorzitter van de Gastronomische Commissie van de Confrerie van het Kortessems Fruit en haar Gastronomie, p/a Peter Loosen, Gulmerstraat 13 te 3721 Kortessem, opgestuurd worden onder gesloten witte of bruine omslag zonder dat enig kenmerk of naam en adres van de afzender zichtbaar zijn. De zending mag niet aangetekend verstuurd worden. Inzendingen die te laat toekomen zullen geweigerd worden voor deelname.  Hiervoor geldt de poststempel als bewijs van tijdige verzending.

Art. 5

Het recept zal gelezen worden door een jury bestaande uit fijnproevers en onder voorzitterschap van de heer Christian Denis. Recepten die blijken uit een kookboek te zijn afgeschreven of die niet de drie opgelegde basisingrediënten bevatten zullen onherroepelijk geweigerd worden.

Art. 6

De jury zal aan de Voorzitter van de Gastronomische Commissie 6 finalisten aanduiden alsook 4 reservefinalisten, waarop deze de linkerbovenhoek zal openen in aanwezigheid van de jury. De finalisten worden persoonlijk verwittigd van hun selectie en deelname.

Art. 7

De 6 finalisten zullen deelnemen aan de finale die zal plaatsvinden in een nog te bepalen locatie. Indien de finalisten  om een of andere reden niet aanwezig kunnen zijn, zal een andere finalist aangeduid worden uit de reservefinalisten. Een finalist kan zich nooit door een volmachtdrager of plaatsvervanger laten vertegenwoordigen.

Art. 8

De volgorde van de finalisten wordt door lottrekking bepaald en er wordt volgens volgorde
van trekking om de 20 minuten gestart. Het is toegestaan met maximum één commis naar keuze te werken. Er wordt volgens eigen ritme gewerkt en de finalisten beschikken over 1 u om de bereidingen uit te voeren. De gerechten mogen op voorhand voorbereid zijn, zodat enkel nog de afwerking dient te gebeuren.

Zo begint finalist

 1. Om 18.00u en is klaar om door te geven om 19.00u
 2. Om 18.20u en is klaar om door te geven om 19.20u
 3. Om 18.40u en is klaar om door te geven om 19.40u
 4. Om 19.00u en is klaar om door te geven om 20.00u
 5. Om 19.20u en is klaar om door te geven om 20.20u
 6. Om 19.40u en is klaar om door te geven om 20.40u
 7. Bij het niet tijdig doorgeven van het gerecht (vanaf 3 min.) worden 100 punten afgetrokken en wordt de schotel doorgegeven op het tijdstip bepaald door de wedstrijdleider en de voorzitter van de jury.

Het gerecht wordt door de finalist op een wit porseleinen bord gedresseerd dat wordt aangeboden aan de jury. Het wit bord (diameter 33cm) wordt door de gastronomische commissie ter beschikking gesteld.

Eens zijn schotel doorgegeven zal de finalist zijn werktafel volledig opruimen en met zorg schoonmaken. Hij zal ervoor zorgen de medefinalisten niet te storen tijdens al zijn activiteiten. Voor elke finalist is de wedstrijd pas afgelopen bij het verlaten van de keuken

 Art. 9

Om elke betwisting te vermijden zal iedere finalist de waren en garnering meebrengen die nodig zijn voor het uitvoeren van zijn recept. De controle hiervan zal gebeuren vóór de aanvang van de wedstrijd.

Art. 10

Het toekennen van de punten gebeurt zoals volgt:

creativiteit/originaliteit/innovatie: 300 punten

smaak en warmte: 300 punten

presentatie: 200 punten

uitvoerbaarheid en techniek: 200 punten

TOTAAL: 1000 punten

  Art. 11

Het eindklassement wordt bepaald door optelling van alle punten toegekend door de juryleden aan elke finalist. Bij gelijkheid van punten (ex aequo) heeft de voorzitter van de jury de doorslaggevende stem.

Art. 12

De voorzitter van de jury kan, na overleg met de voorzitter van de gastronomische commissie, de finalisten diskwalificeren die het reglement niet zouden naleven. De voorzitter van de gastronomische commissie waakt over een serene sfeer in de keuken gedurende het ganse verloop van de wedstrijd en is gemachtigd alle personen  uit te sluiten die zich  hieraan niet zouden houden.

Art. 13

De juryleden proeven in een afgezonderd lokaal en delibereren daar over de toekenning van de punten. Zij overhandigen hun besluiten aan de voorzitter van de gastronomische commissie.

Art. 14

De besluiten van de jury zijn bindend en kunnen niet herroepen worden of nooit deel uitmaken  van enige schriftelijke noch verbale  polemiek tussen inrichters en deelnemers.

Art. 15

De resultaten blijven vertrouwelijk tot de plechtige proclamatie en overhandiging van de schotel en/of prijzen voorzien op de prijsuitreiking.

Art. 16

De Confrerie van het Kortessems Fruit en haar Gastronomie behoudt zich het recht voor de tekst en de foto’s van de ingezonden  recepten te publiceren mits duidelijke vermelding van de naam van de auteur.

Art.  17

Alleen de Confrerie is gemachtigd, in dringende en onvoorziene omstandigheden, onderhavig reglement te veranderen of aan te passen.

Art. 18

Bij onvoldoende kwaliteit kan alleen de jury beslissen om de titel en de hieraan verbonden prijzen niet toe te kennen.

Art. 19

De winnaar ontvangt een gegraveerde schotel en een diploma. Hij zal de titel dragen van “WINNAAR EERSTE PRIJS CULINAIR HASPENGOUW EDITIE 2019″.
Een diploma zal worden uitgereikt aan de andere deelnemers. Zij zullen de titel dragen van “Finalist van de 14e editie Culinair Haspengouw 2019”.